Korpus Paramilitarny IC

V Rocznica Powstania MONARCHII CHRZEŚCIJAŃSKIE MIĘDZYMORZE. Rozmowa z Suwerenem Marcinem Gustawem !!!
23 kwietnia, 2021
Dyrektywa Nr 20/2022, 02.05.2022 – brak zgody na obecność osób popierających Rosję …
2 maja, 2022

Dnia 29.11.2021 Polski Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował jedną z inicjatyw Chrześcijańskiego Międzymorza tj Korpus Paramilitarny IC o numerze KRS: 0000934465 .

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem i włączenia do działalności Korpusu. Więcej na stronie: http://www.korpus.org.pl.

STATUT
KORPUS PARAMILITARNY IC
z dnia 01.09.2020r

§ 1
1. Korpus Paramilitarny IC zwany dalej Korpusem, działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Korpus zainicjował i ufundował były Oficer Sił Specjalnych Wojska Polskiego Robert Edelwajn.
3. Korpus ma osobowość prawną.
4. Korpus powołany jest na czas nieokreślony.
5. Siedzibą Korpusu jest miasto Częstochowa.

§ 2
1. Korpus jest stowarzyszeniem patriotycznym, apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym, zrzeszającym osoby zajmujące się strzelectwem i działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów, które również działają na rzecz obrony cywilnej lub propagowania prawa humanitarnego lub powszechnej samo obronności ludności wraz z edukacją dla bezpieczeństwa lub ochotniczym ratownictwem społecznym.
2. Korpus jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii politycznej, a w swych działaniach nie może żadnej partii wspierać, co nie stoi w sprzeczności z formułowaniem stanowisk w sprawach publicznych, w tym w ramach działalności statutowej o charakterze rzeczniczym.
3. Terenem działalności Korpusu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych Korpus może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.
5. Korpus może posiadać i używać sztandary, rangi, odznaki i pieczęcie, które nadają właściwe organy Korpusu.
6. Korpus opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
7. Korpus współdziała z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w realizacji zadań zbieżnych z celami Korpusu.
8. Korpus może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. Korpus może też zakładać lub przystępować do innych osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek.

§ 3. Cele statutowe i główne zasady ich realizacji.
1.Cele działania Korpusu:
1. Zrzeszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni palnej, strzelectwem sportowym, bronią historyczną oraz kolekcjonerstwem broni czarnoprochowej i broni białej, jak również kolekcjonowaniem i wykorzystaniem broni pneumatycznej i asg, oraz kolekcjonowaniem i analizą broni elektronicznej i informatycznej w ramach tzw. cyber warfare & military robots & drones.
2. Prowadzenie jak i upowszechnianie oraz wspieranie kolekcjonerstwa broni palnej;,
3. Propagowanie i upowszechnianie oraz rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego o charakterze wyczynowym i rekreacyjnym, jak i wiedzy o broni i amunicji w społeczeństwie, w szczególności:
1. Działalność edukacyjna, w tym podnosząca kwalifikacje zawodowe w zakresie strzelectwa, broni, prawa i pomocy medycznej,
2. Działalność sportowa, w tym organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych organizowanych przez inne podmioty,
3. Działalność na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju strzelectwa sportowego oraz działalności rekreacyjnej i kolekcjonerskiej;
4. Promowanie myśli zbrojeniowej i uzbrojenia;
4. Działalność w zakresie zwiększania potencjału społeczeństwa do samoobrony w tym o charakterze militarnych, jak i samopomocy w tym w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, w szczególności:
1. Organizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela Polski i innych krajów europy środkowej,
2. Organizacja przygotowań oraz ćwiczeń praktycznych, w tym polegających na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
5. Realizacja edukacji dla bezpieczeństwa, z uwzględnieniem możliwości organizowania obozów specjalistycznych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, jak również osób dorosłych.
6. Wspieranie Obrony Cywilnej, w tym również działanie na rzecz ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
7. Działanie ratownicze ale nie zastępowanie w działaniach służb profesjonalnych lecz pomoc do czasu ich przybycia i uzupełnianie ich w miarę potrzeb i swoich możliwości.
8. Popularyzacja międzynarodowego prawa humanitarnego.
9. Działanie na rzecz upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego koncepcji pogłębionej integracji krajów Europy środkowej tzw. międzymorza, w tym współpraca z organizacjami, których cele lub rodowód bezpośrednio lub pośrednio wywodzą się z działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego.
10. Propagowanie i wdrażanie w życie postaw rycerskich oraz honorowych jak również propagowanie postawy życiowej opartej o chrześcijańskie wartości i etykę.
11. Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie wychowania, kultury fizycznej i sportu.
2. Korpus planując, organizując jak i realizując swoją działalność statutową dba o jej efektywność, w szczególności poprzez łączenie celów statutowych w realizowanych przedsięwzięciach,
3. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie celów statutowych.
4. Wykładnia Statutu jak i celów należy do kompetencji Komendy Korpusu, a w razie braku rozstrzygnięcia kwestii w ciągu 7 dni, do Komisji Rewizyjnej. W zakresie wykładni celów statutowych kompetencja należy do Strażnika Honoru Korpusu.
§ 4. Sposoby realizacji celów i zakres działalności gospodarczej.
1. Korpus realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie:
1. prelekcji, szkoleń, kursów, w tym samokształcenia zarówno w zakresie wiedzy jak i umiejętności,
2. działalności sportowej jak i rekreacyjno – sportowej,
3. imprez, konkursów, pokazów,
4. wystaw i spotkań kolekcjonerskich,
5. współpracy i wzajemnej pomocy członków Korpusu w uprawianiu strzelectwa historycznego, kolekcjonowaniu broni i amunicji, przechowywaniu i konserwacji broni i amunicji oraz militariów,
6. zaplecza technicznego do realizacji celów statutowych, w tym strzelnic i ośrodków szkoleniowych;
7. ponad państwowych manewrów dla formacji Korpusu i współpracujących z Korpusem podmiotów;
8. obozów i baz wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;
2. Współpraca z podmiotami krajowymi oraz z międzynarodowymi i międzyrządowymi organizacjami działającymi w zakresie: broni, samo obronności, obrony cywilnej, prawa humanitarnego, ochotniczego ratownictwa społecznego i pro obronności, ze służbami spraw wewnętrznych (w tym z Policją) i obrony zewnętrznej (Wojsko), w krajach gdzie działa Korpusu i ponad państwowa platforma do współpracy.
3. W ramach realizacji celów statutowych Korpus może prowadzić działania na rzecz zmian prawa.
4. W ramach realizacji celów statutowych Korpus może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Może również opiniować dokumenty, tworzyć opracowania oraz wyrażać publicznie opinie z zakresu tematyki jego celów statutowych.
2. Statutowa działalność to znaczy realizacja celów Korpusu sposobami opisanymi powyżej stanowi działalność pożytku publicznego i jest prowadzona w pełnym zakresie jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, zaś w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego może być prowadzona też w pełnym zakresie ale z tym ograniczeniem, w jakim dochodziłoby do tożsamości działań z przedmiotem działalności gospodarczej wskazanym w ust. 3.
3. Korpus dla wsparcia realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w zakresie następujących PKD:
1. – 92.62.Z – pozostała działalność związana ze sportem
2. – 92.61.Z – działalność stadionów i innych obiektów sportowych
3. – 92.72.Z – pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
4. – 91.33.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.
5. – 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
6. – 81.29.Z – pozostałe sprzątanie
7. – 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 5. Członkowie Korpusu
1. Członkowie Korpusu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
2. Członek wspierający to osoby fizyczne lub osoby prawne, które wspierają finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Korpusu. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
3. Członek honorowy to osoby fizyczne lub osoby prawne, które wniosły wybitny wkład w rozwój Korpusu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na rzecz Korpusu.
4. Członkowie Korpusu posiadają rangi zgodnie z systemem NATO, które określają ilość przebytych szkoleń i przygotowania zgodnego z celami Korpusu, ze względu na swoją rangę dzielą się na:
1. Korpus Specjalistów,
2. Korpus Podoficerów,
3. Korpus Chorążych,
4. Korpus Młodszych Oficerów,
5. Korpus Oficerów,
6. Korpus Starszych Oficerów,
7. Korpus Generałów.
5. Ranga jest niezależna od rodzaju członkostwa z ust. 1, przy czym rangi mogą posiadać jedynie członkowie, będący osobami fizycznymi.
6. Członków Korpusu przyjmuje Komenda Korpusu na podstawie pisemnej deklaracji, z wyjątkiem Członków Honorowych których przyjęcie następuje w drodze Uchwały.

§ 6
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel RP, który:
1. ukończył 16 lat,
2. zapoznał się i zaakceptował Statut,
3. podpisał deklarację członkostwa,
4. posiada broń palną lub posiadł w okresie do 6 miesięcy od wstąpienia do Korpusu,
5. przeszedł odpowiednie szkolenie na Specjalistę Korpusu.
2. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Formacji Korpusu.
3. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego na walnym zebraniu członków Korpusu. Członkostwo honorowe nie wyklucza praw wynikłych z tytułu posiadania innego rodzaju członkostwa.
4. Członkowie zwyczajni Korpusu obowiązani są;
1. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Korpusu,
2. dbać o jego dobre imię.
3. popierać i czynnie realizować cele Korpusu,
4. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
5. regularnie opłacać składki członkowskie i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Komenda Korpusu,
6. brać czynny udział w zebraniach Korpusu,
7. honorowo zachowywać się wobec innych członków Korpusu.
5. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Korpusu a w szczególności:
1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu stanowiącego,
2. może składać wnioski we wszystkich sprawach Korpusu do jego organów,
3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Korpusu w swojej działalności,
4. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Korpus.
6. Skreślenie z listy członków Korpusu następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną Komendzie Korpusu,
2. wykluczenie przez Sąd Korpusu za:
1. działalność sprzeczną ze statutem Korpusu,
2. publiczne znieważenie Korpusu,
3. trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
4. nie uregulowanie składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
5. niehonorowe zachowanie na wniosek Strażnika Honoru Korpusu,
3. śmierć członka.

§ 7 [Władze Korpusu]
Władzami Korpusu są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd, zwany dalej również Komendą Korpusu;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Strażnik Honoru Korpusu;
5. Sąd Korpusu.

§ 8 [Walne Delegatów]
1. Jeżeli liczba członków Korpusu przekracza 100 osób, Walne Zebranie Członków zastępuje Walne Zebranie Delegatów.
2. Delegaci wybierani są na 4-letnią kadencję w Formacjach Korpusu według klucza: jeden delegat na każdą rozpoczynającą się grupę dziesięciu członków danej formacji korpusu. Delegaci mogą być odwołani. Dowódca formacji korpusu niezwłocznie przekazuje Komendzie Korpusu informacje o wybranych jak i odwołanych delegatach.
3. Ilekroć w Statucie mowa jest o Walnym Zebraniu Członków, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Delegatów w sytuacji, o której mowa w ust.1. 4. Delegaci nie są związani instrukcjami swojej Formacji.

§ 9 [Podstawy władz Korpusu]
1. Wybór władz Korpusu, o ile Statut nie stanowi inaczej, odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Wybór członków władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Członkowie wybrani do władz Korpusu mogą pełnić funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.
4. Uchwały władz Korpusu, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
5. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, można podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności głosowania.

§ 10 [Walne Zebranie Członków]
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Korpusu.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie zmian Statutu z zastrzeżeniem wymaganych zgód, o których mowa w §13 ust.2 i §14 ust.2;
2. uchwalanie głównych kierunków działania Korpusu;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komendy Korpusu i Komisji Rewizyjnej;
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Korpusu wymaganych prawem a sporządzanych przez Komendę Korpusu;
5. wysłuchanie i opiniowanie sprawozdań Strażnika Honoru Korpusu i Sądu Korpusu;
6. powoływanie i odwoływanie członków Komendy Korpusu;
7. powoływanie i odwoływanie Komendanta Korpusu;
8. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Komendy Korpusu;
11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Korpusu i przeznaczeniu jego majątku;
4. Walne Zebranie Członków zwołuje się przez zawiadomienie uprawnionych do uczestnictwa, które powinno być dokonane co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie:
1. Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie daty, godziny i miejsca Walnego Zebrania Członków oraz porządek obrad.
2. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Korpusu.
3. Powinno obejmować złożone wnioski do porządku obrad. Zwołujący walne powinien umożliwić w dowolnie wybrany przez siebie sposób złożenie wniosków do porządku obrad przez członków Korpusu w rozsądnym terminie przed wysłaniem zawiadomienia.
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Komendę Korpusu co najmniej raz w roku najpóźniej w dacie umożliwiającej zatwierdzenie rocznych sprawozdań Korpusu w terminach wymaganych prawem, o ile już nie zostały już zatwierdzone. W przypadku gdy Komenda Korpusu nie zwołuje Zwyczajnego Walnego, Walne może zwołać samodzielnie Komendant lub Komisja Rewizyjna.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komenda Korpusu:
1. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
2. na żądanie Strażnika Honoru Korpusu;
3. na żądanie Sądu Korpusu;
4. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Dowódców Formacji Korpusu;
5. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub 1/3 ogólnej liczby delegatów.
7. Komenda Korpusu jest obowiązana zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub pisemnego wniosku. W przypadku gdy Komenda Korpusu nie zwołuje walnego zgodnie z wnioskiem lub żądaniem, Walne może zwołać samodzielnie Komendant lub podmiot, który zwrócił się odpowiednio z żądaniem lub wnioskiem.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.
10. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad., o ile uzna za konieczne jego uchwalenie.
11. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium wybrane przez Walne Zebranie Członków, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze. Walne może ograniczyć skład Prezydium do przewodniczącego i jednego sekretarza, jeśli uzna to za adekwatne.
12. Członek ustępujących władz Korpusu nie może być wyznaczonym do liczenia głosów w głosowaniach ani wejść w skład Prezydium walnego, na którym będą przeprowadzone wybory lub rozpatrywane będą sprawozdania Korpusu lub jego władz.
13. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zgodnie z §9 przy czym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
14. Jeżeli niepodjęte z braku kworum uchwały były przewidziane porządkiem obrad, to na kolejnym Walnym Zebraniu Członków mogą zostać podjęte bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania, o ile zostaną znów przewidziane w porządku obrad wysłanym w zawiadomieniu.
15. Komenda Korpusu jest uprawniona do zwołania Walnego Zebrania Członków, na którym nie będzie obowiązywał wymóg kworum, które odbędzie się w tym samym dniu co Walne Zebranie Członków, które nie podjęło uchwał z powodu braku kworum. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

§ 11
1. Komenda Korpusu jest zarządem Korpusu Paramilitarnego IC w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Komenda Korpusu za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków i Korpusem.
3. W skład Komendy Korpusu wchodzą:
1. Komendant Korpusu,
2. Zastępca Komendanta Korpusu,
3. Szef Sztabu Korpusu,
4. pozostali członkowie Komendy Korpusu, w liczbie do 15 członków.
4. Komendanta Korpusu oraz pozostałych członków Komendy Korpusu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków w następujący sposób (jeśli jest personalnie taka możliwość):
1. wybór Komendanta Korpusu z grona Korpusu Generałów a jeśli nie ma takiej możliwości to z Korpusu Starszych Oficerów;
2. wybór co najmniej po jednym członku z każdego Korpusu Członków;
3. wybór pozostałych członków Komendy Korpusu.
5. Komendant Korpusu z grona Komendy Korpusu wskazuje Zastępcę Komendanta Korpusu.
6. Kadencja Komendy Korpusu i Komendanta jest kadencją łączną i wynosi 4 lata
7. Do reprezentowania Korpusu Paramilitarnego IC na zewnątrz uprawnionych jest co najmniej 3 członków Komendy Korpusu, działających łącznie albo Komendant Korpusu samodzielnie z zastrzeżeniem oświadczeń woli w sprawach majątkowych powyżej wartości 15000 zł lub udzielenia pełnomocnictw do takich spraw, w czym Komendant Korpusu reprezentuje Korpus z co najmniej jednym, innym członkiem Komendy Korpusu. Do reprezentacji biernej uprawniony jest każdy członek Komendy Korpusu.
8. Do kompetencji Komendy Korpusu należy kierowanie całokształtem działalności Korpusu Paramilitarnego IC, w tym:
1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych niniejszym statutem do właściwości innych władz Korpusu;
4. określanie szczegółowych kierunków działania Korpusu;
5. uchwalanie okresowych programów pracy Korpusu oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności formacji terenowych;
6. uchwalanie budżetu Korpusu;
7. powoływanie i rozwiązywanie formacji terenowych i określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;
8. koordynowanie działalności formacji terenowych;
9. zawieszanie w czynnościach komend formacji terenowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Korpusu;
10. określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
11. zawieszanie uchwał władz formacji terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
12. wykonywanie postanowień Sądu Korpusu;
13. zarządzenie majątkiem Korpusu;
14. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Korpusu;
15. uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu,
16. podejmowanie uchwał o przynależności Korpusu do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Korpusu do tych organizacji i na imprezy zagraniczne;
17. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji;
18. organizowanie i prowadzenie statutowej działalności odpłatnej;
19. występowanie z wnioskami do Sądu Korpusu o wykluczenie członka zwyczajnego;
20. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, jak i sporządzanie sprawozdań Korpusu wymaganych prawem, w tym sprawozdania finansowego, które podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i członkowie Komendy zgodnie z prawem;
21. wykonywanie czynności wynikających z regulaminów wewnętrznych Korpusu;
22. realizowanie innych kompetencji, do których zobowiązana została szczegółowymi przepisami Statutu;
23. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej i przystąpieniu;
24. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do nowych lub istniejących spółek posiadających osobowość prawną, oraz wystąpieniu i sprzedaży udziałów spółki.
9. Posiedzenia Komendy Korpusu odbywają się w miarę potrzeb, jednak w odstępach nie większych niż sześć miesięcy.
10. Posiedzenia Komendy Korpusu zwołuje Komendant Korpusu z własnej inicjatywy lub:
1. na wniosek co najmniej trzech członków Komendy Korpusu;
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3. na żądanie Strażnika Honoru Korpusu;
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, podając termin i miejsce posiedzenia. W braku zwołania przez Komendanta, Komendę może zwołać zastępca lub podmiot, który odpowiednio wnioskował lub żądał zwołania.
11. W posiedzeniach Komendy Korpusu mogą brać udział również członkowie Komisji Rewizyjnej, Strażnik Honoru Korpusu, Sędzia Sądu Korpusu oraz zgłoszeni przedstawiciele organów doradczych, o których mowa w ust. 24, jak i zaproszeni goście. Posiedzeniami kieruje Komendant, a w jego braku zastępca albo członek Komendy wybrany przez zebranych.
12. Na swym pierwszym posiedzeniu Komenda Korpusu wyłania ze swego grona Sztab Korpusu.
13. W skład Sztabu Korpusu wchodzą Komendant Korpusu i Zastępca Komendanta Korpusu oraz do trzech członków Komendy Korpusu, wybranych w głosowaniu tajnym.
14. Komendant Korpusu przewodniczy posiedzeniom Sztabu Korpusu. Ust. 11 zd. ostatnie stosuje się odpowiednio.
15. Dokonując wyboru członków Sztabu Korpusu, Komenda Korpusu wskazuje spośród nich Szefa Sztabu.
16. Do obowiązków Sztabu Korpusu należy kierowanie bieżącymi sprawami Korpusu pomiędzy posiedzeniami Komendy Korpusu, w szczególności:
1. codzienną gospodarką majątkiem Korpusu oraz działaniami;
2. wykonywanie uchwał Komendy Korpusu;
3. przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Korpusu;
4. bieżący nadzór nad działalnością terenowych formacji organizacyjnych Korpusu;
5. przedstawianie Komendzie Korpusu projektów uchwał złożonych przez przedstawicieli formacji terenowych i członków oraz innych wniosków przewidzianych regulaminem.
17. Posiedzenia Sztabu Korpusu zwołuje Komendant Korpusu. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem technicznych środków łączności, zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym i identyfikowalność osób uczestniczących. Do podejmowania decyzji przez Sztab Korpusu stosuje się odpowiednio postanowienia o podejmowaniu uchwał przez Komendę Korpusu. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Sztabu Korpusu określa regulamin uchwalony przez Komendę Korpusu.
18. Sztab Korpusu składa Komendzie Korpusu sprawozdania ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Komendy Korpusu.
19. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Komendanta Korpusu, jego obowiązki wykonuje Zastępca.
20. Mandat członka Komendy Korpusu wygasa wskutek śmierci, ustąpienia, utraty członkostwa lub odwołania ze składu Komendy Korpusu.
21. W przypadku wygaśnięcia mandatu Komendanta Korpusu, bądź jeżeli skład Komendy Korpusu zmniejszy się względem ustalonego przy wyborze na Komendy danej kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
22. W razie potrzeby doraźnego rozwiązania problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych Komenda Korpusu może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe i inspektoraty określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
23. Komenda Korpusu może powoływać organy doradcze Korpusu. Organem doradczym może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Organ doradczy ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach odpowiednich władz Korpusu, do pracy których został powołany. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

§ 12
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Korpusu powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani są przez Walne Zebranie Członków.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i wynosi 4 lata.
5. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru, ze swojego grona, przewodniczącego oraz sekretarza.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Korpusu, z wyjątkiem Sądu Korpusu;
2. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Komendę Korpusu, w terminie, sytuacji lub trybie ustalonym w statucie;
3. prawo żądania zwołania posiedzenia Komendy Korpusu jak i Walnego Zebrania Członków, a w sytuacjach przewidzianych Statutem zwołania tych posiedzeń;
4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Komendzie Korpusu.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Korpusu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
8. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Korpusu.
10. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek śmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
11. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, a Komisja do tego czasu powinna ograniczyć swoje działania do uznanych za niezbędne dla ochrony interesów Korpusu.

§ 13
1. Strażnik Honoru Korpusu jest władzą, która stoi na straży zachowywania zasad honorowych przez Członków Korpusu, oraz dba o dobre imię Korpusu.
2. Zmiana tego paragrafu (§ 13) Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga zgody Strażnika Honoru Korpusu. Nieobecność na walnym zebraniu Strażnika Honoru Korpusu lub brak zgody wydanej na piśmie uniemożliwia zmianę artykułu.
3. Strażnik Honoru Korpusu podejmuje decyzje w formie Rozkazu Strażnika Honoru Korpusu.
4. Strażnik Honoru Korpusu powoływany jest na pierwszym Walnym Zebraniu Członków. Strażnik Honoru Korpusu wyznacza swojego następcę w Rozkazie Strażnika Honoru Korpusu. Strażnik Honoru pełni funkcję przez czas nieokreślony. W przypadku braku następcy, nowego Strażnika Honoru Korpusu wyznacza Sędzia Sądu Korpusu.
5. Strażnik Honoru Korpusu może kandydować i być wybieranym do innych organów Korpusu.
6. Strażnik Honoru Korpusu:
1. realizuje statutowe obowiązki i prawa;
2. definiuje Rangi Korpusu i wprowadza regulamin nadawania Rang;
3. awansuje i degraduje Członków Korpusu zgodnie z Regulaminem;
4. wprowadza i egzekwuje zasady honoru Korpusu, przy czym wymagają one wcześniejszego zaopiniowania Komisji Rewizyjnej i Komendanta, w przypadku opinii ujemnej wymagają dla ważności uchwały zatwierdzającej Walnego Zebrania Członków. Powyższe stosuje się odpowiednio do zmian w zasadach honoru Korpusu;
5. potwierdza przebyte szkolenia w ramach Korpusu i poza nim;
6. wprowadza i egzekwuje przysięgi i przyrzeczenia honorowe;
7. wnosi do Sądu Korpusu o usunięcie Członka Korpusu lub rozwiązanie Formacji Korpusu za łamanie zasad honorowych;
8. może powołać biuro do realizacji powierzonych zadań po konsultacji możliwości jego zapewnienia z Komendą Korpusu.

§ 14
1. Sąd Korpusu jest władzą Korpusu powołaną do:
1. rozstrzyganie sporów interpersonalnych, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
2. rozpatrywania spraw wniesionych przez Komendę Korpusu lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Korpusu;
3. orzekania w sprawach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Korpusu;
4. orzekania w sprawach honorowych;
5. orzekanie w sprawach naruszeń przez członków Korpusu postanowień statutu lub przepisów wewnętrznych Korpusu.
2. Zmiana tego artykułu (§ 14) Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga dodatkowo zgody Sędziego Sądu Korpusu. Nieobecność Sędziego Sądu Korpusu na Walnym Zebraniu Członków lub brak zgody wydanej na piśmie uniemożliwia zmianę artykułu.
3. Sędzia Sądu Korpusu powoływany jest na pierwszym Walnym Zebraniu Członków. Sędzia Sądu Korpusu wyznacza swojego następcę w Decyzji Sądu Korpusu. Sędzia Sądu Korpusu pełni swoją funkcję przez czas nieokreślony. W przypadku braku następcy nowego Sędziego Sądu Korpusu wyznacza Strażnik Honoru Korpusu. W przypadku braku tego ostatniego, Sędziego Korpusu wybiera znów Walne Zebranie Członków.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji pracy Sądu Korpusu określa Decyzja Sądu Korpusu. Sąd Korpusu może powołać biuro do realizacji powierzonych zadań po konsultacji możliwości jego zapewnienia z Komendą Korpusu.
5. Sąd Korpusu składa się z jednego Sędziego Sądu Korpusu, który na czas rozstrzygania konkretnych sporów powołuje dodatkowo od 2 do 4 Członków zwyczajnych Korpusu. Wybierane przez Sędziego osoby nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Korpusu.
6. Postępowanie przed Sądem Korpusu jest jednoinstancyjne.
7. Postępowanie przed Sądem Korpusu toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony. Strona wywodząca skutki ponosi ciężar dowodu.
8. Od orzeczeń Sądu Korpusu nie ma odwołania.
9. Sąd Korpusu może wymierzać następujące kary:
1. upomnienia;
2. nagany;
3. degradacji rangi lub korpusu, o których mowa w §5 ust. 4;
4. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 24 miesięcy;
5. wykluczenia z Korpusu,
6. rozwiązania Formację Korpusu, przekazując niezwłocznie informację do dalszego procedowania Komendzie Korpusu.
10. Członek Korpusu nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Korpusu.

§ 15
1. Majątek Korpusu stanowią fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.
2. Źródłami powstania majątku Korpusu są:
1. opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2. dochody z praw autorskich, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Korpusu, dywidendy, jak i odsetki od środków pieniężnych na lokatach lub z innych instrumentów finansowych;
3. dotacje, subwencje krajowe i zagraniczne;
4. darowizny, zapisy i spadki;
5. wpływy z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego;
6. dochody z ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych lub loterii fantowych.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Korpusu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
4. Składki członkowskie powinny być opłacone do końca pierwszego miesiąca danego roku.
5. Sposób zbierania składek członkowskich oraz zasady podziału środków pochodzących ze składek określa regulamin zatwierdzony przez Komendę Korpusu.
6. Korpus prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z prawem i wymogami Statutu.
7. Władzom Korpusu zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Korpusu w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania majątku Korpusu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby być bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Korpusu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Korpusu;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Korpusu, członkowie jego organów, pracownicy lub od ich osób bliskich.

§ 16
1. Strukturę organizacyjną Korpusu tworzy Komenda Korpusu oraz Formacje Korpusu Paramilitarnego IC, w statucie zwane też Formacjami Korpusu.
2. Formacje Korpusu mogą być powoływane również poza terytorium Polski pełniąc rolę przedstawicielstw Korpusu w danym kraju.
3. Formacje Korpusu nie posiadają osobowości prawnej.
4. Nazwa Formacji Korpusu jest sformułowana następująco:
1. Formacja Korpusu Paramilitarnego IC {nazwa};
2. a skrótowo FKP {nazwa}.
5. Formacją Korpusu kieruje komenda formacji powoływana uchwałą Komendy Korpusu z członków zwyczajnych Korpusu i osób wchodzących w skład Formacji Korpusu. Na czele komendy formacji stoi Dowódca Formacji Korpusu Paramilitarnego IC.
6. Formacje Korpusu powołuje uchwałą Komenda Korpusu, w celu sprawnej realizacji zadań Korpusu wynikających ze statutu.
7. Powołanie Formacji Korpusu wymaga wniosku co najmniej 3 osób deklarujących przystąpienie do Korpusu lub będących już jego członkami zwyczajnymi, które mają być objęte zasięgiem terytorialnym wnioskowanej formacji.
8. Uchwała o powołaniu Formacji Korpusu wskazuje osoby wchodzące w skład komendy formacji, określa zasięg terytorialny formacji, jej siedzibę jak również podległość organizacyjną do formacji wyższego szczebla.
9. W zakresie szczegółowym zasady i tryb działania formacji określa Regulamin Organizacyjny Formacji uchwalony przez Komendę Korpusu.
10. Rozwiązanie Formacji Korpusu następuje na podstawie uchwały Sądu Korpusu w sytuacji przewidzianej §14 ust. 9 lub Komendy Korpusu w przypadku:
1. zaprzestania faktycznej działalności przez formację lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
2. złożenia przez formację wniosku o jej rozwiązanie.

§ 17
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Korpusu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Korpusu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Korpusu, Walne Zebranie Członków określa przeznaczenia majątku Korpusu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Korpusu nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 18
1. Członkowie Komendy Korpusu, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej, oraz Strażnik Honoru Korpusu i Sędzia Sądu Korpusu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, a członkowie Sztabu Korpusu również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Komenda Korpusu podejmuje decyzję o zatrudnieniu i wynagrodzeniu członków Sztabu Korpusu, jak i ustalanie ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji i ewentualnej dodatkowej dla pełnienia funkcji formie umowy.
3. Sztab Korpusu podejmuje decyzję o ustalaniu wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania Biura Sztabu Korpusu to jest etatowych pracowników i podwykonawców. Decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu personelu Biura podejmuje Komendant Korpusu.

Dnia 29.11.2021 Polski Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował jedną z inicjatyw Chrześcijańskiego Międzymorza tj Korpus Paramilitarny IC o numerze KRS: 0000934465 .

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem i włączenia do działalności Korpusu. Więcej na stronie: http://www.korpus.org.pl.

STATUT
KORPUS PARAMILITARNY IC
z dnia 01.09.2020r

§ 1
1. Korpus Paramilitarny IC zwany dalej Korpusem, działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Korpus zainicjował i ufundował były Oficer Sił Specjalnych Wojska Polskiego Robert Edelwajn.
3. Korpus ma osobowość prawną.
4. Korpus powołany jest na czas nieokreślony.
5. Siedzibą Korpusu jest miasto Częstochowa.

§ 2
1. Korpus jest stowarzyszeniem patriotycznym, apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym, zrzeszającym osoby zajmujące się strzelectwem i działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów, które również działają na rzecz obrony cywilnej lub propagowania prawa humanitarnego lub powszechnej samo obronności ludności wraz z edukacją dla bezpieczeństwa lub ochotniczym ratownictwem społecznym.
2. Korpus jest organizacją niezależną od jakiejkolwiek partii politycznej, a w swych działaniach nie może żadnej partii wspierać, co nie stoi w sprzeczności z formułowaniem stanowisk w sprawach publicznych, w tym w ramach działalności statutowej o charakterze rzeczniczym.
3. Terenem działalności Korpusu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dla realizacji celów statutowych Korpus może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem obowiązującego tam prawa.
5. Korpus może posiadać i używać sztandary, rangi, odznaki i pieczęcie, które nadają właściwe organy Korpusu.
6. Korpus opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
7. Korpus współdziała z organami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi w realizacji zadań zbieżnych z celami Korpusu.
8. Korpus może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. Korpus może też zakładać lub przystępować do innych osób prawnych, i innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek.

§ 3. Cele statutowe i główne zasady ich realizacji.
1.Cele działania Korpusu:
1. Zrzeszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni palnej, strzelectwem sportowym, bronią historyczną oraz kolekcjonerstwem broni czarnoprochowej i broni białej, jak również kolekcjonowaniem i wykorzystaniem broni pneumatycznej i asg, oraz kolekcjonowaniem i analizą broni elektronicznej i informatycznej w ramach tzw. cyber warfare & military robots & drones.
2. Prowadzenie jak i upowszechnianie oraz wspieranie kolekcjonerstwa broni palnej;,
3. Propagowanie i upowszechnianie oraz rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego o charakterze wyczynowym i rekreacyjnym, jak i wiedzy o broni i amunicji w społeczeństwie, w szczególności:
1. Działalność edukacyjna, w tym podnosząca kwalifikacje zawodowe w zakresie strzelectwa, broni, prawa i pomocy medycznej,
2. Działalność sportowa, w tym organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych organizowanych przez inne podmioty,
3. Działalność na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju strzelectwa sportowego oraz działalności rekreacyjnej i kolekcjonerskiej;
4. Promowanie myśli zbrojeniowej i uzbrojenia;
4. Działalność w zakresie zwiększania potencjału społeczeństwa do samoobrony w tym o charakterze militarnych, jak i samopomocy w tym w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, w szczególności:
1. Organizacja szkoleń w zakresie powszechnej samoobrony i przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela Polski i innych krajów europy środkowej,
2. Organizacja przygotowań oraz ćwiczeń praktycznych, w tym polegających na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
5. Realizacja edukacji dla bezpieczeństwa, z uwzględnieniem możliwości organizowania obozów specjalistycznych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, jak również osób dorosłych.
6. Wspieranie Obrony Cywilnej, w tym również działanie na rzecz ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.
7. Działanie ratownicze ale nie zastępowanie w działaniach służb profesjonalnych lecz pomoc do czasu ich przybycia i uzupełnianie ich w miarę potrzeb i swoich możliwości.
8. Popularyzacja międzynarodowego prawa humanitarnego.
9. Działanie na rzecz upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego koncepcji pogłębionej integracji krajów Europy środkowej tzw. międzymorza, w tym współpraca z organizacjami, których cele lub rodowód bezpośrednio lub pośrednio wywodzą się z działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego.
10. Propagowanie i wdrażanie w życie postaw rycerskich oraz honorowych jak również propagowanie postawy życiowej opartej o chrześcijańskie wartości i etykę.
11. Działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie wychowania, kultury fizycznej i sportu.
2. Korpus planując, organizując jak i realizując swoją działalność statutową dba o jej efektywność, w szczególności poprzez łączenie celów statutowych w realizowanych przedsięwzięciach,
3. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie celów statutowych.
4. Wykładnia Statutu jak i celów należy do kompetencji Komendy Korpusu, a w razie braku rozstrzygnięcia kwestii w ciągu 7 dni, do Komisji Rewizyjnej. W zakresie wykładni celów statutowych kompetencja należy do Strażnika Honoru Korpusu.
§ 4. Sposoby realizacji celów i zakres działalności gospodarczej.
1. Korpus realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie:
1. prelekcji, szkoleń, kursów, w tym samokształcenia zarówno w zakresie wiedzy jak i umiejętności,
2. działalności sportowej jak i rekreacyjno – sportowej,
3. imprez, konkursów, pokazów,
4. wystaw i spotkań kolekcjonerskich,
5. współpracy i wzajemnej pomocy członków Korpusu w uprawianiu strzelectwa historycznego, kolekcjonowaniu broni i amunicji, przechowywaniu i konserwacji broni i amunicji oraz militariów,
6. zaplecza technicznego do realizacji celów statutowych, w tym strzelnic i ośrodków szkoleniowych;
7. ponad państwowych manewrów dla formacji Korpusu i współpracujących z Korpusem podmiotów;
8. obozów i baz wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży;
2. Współpraca z podmiotami krajowymi oraz z międzynarodowymi i międzyrządowymi organizacjami działającymi w zakresie: broni, samo obronności, obrony cywilnej, prawa humanitarnego, ochotniczego ratownictwa społecznego i pro obronności, ze służbami spraw wewnętrznych (w tym z Policją) i obrony zewnętrznej (Wojsko), w krajach gdzie działa Korpusu i ponad państwowa platforma do współpracy.
3. W ramach realizacji celów statutowych Korpus może prowadzić działania na rzecz zmian prawa.
4. W ramach realizacji celów statutowych Korpus może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Może również opiniować dokumenty, tworzyć opracowania oraz wyrażać publicznie opinie z zakresu tematyki jego celów statutowych.
2. Statutowa działalność to znaczy realizacja celów Korpusu sposobami opisanymi powyżej stanowi działalność pożytku publicznego i jest prowadzona w pełnym zakresie jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, zaś w formie odpłatnej działalności pożytku publicznego może być prowadzona też w pełnym zakresie ale z tym ograniczeniem, w jakim dochodziłoby do tożsamości działań z przedmiotem działalności gospodarczej wskazanym w ust. 3.
3. Korpus dla wsparcia realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w zakresie następujących PKD:
1. – 92.62.Z – pozostała działalność związana ze sportem
2. – 92.61.Z – działalność stadionów i innych obiektów sportowych
3. – 92.72.Z – pozostała działalność rekreacyjna gdzie indziej niesklasyfikowana
4. – 91.33.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych.
5. – 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
6. – 81.29.Z – pozostałe sprzątanie
7. – 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 5. Członkowie Korpusu
1. Członkowie Korpusu dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
2. Członek wspierający to osoby fizyczne lub osoby prawne, które wspierają finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Korpusu. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
3. Członek honorowy to osoby fizyczne lub osoby prawne, które wniosły wybitny wkład w rozwój Korpusu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi na rzecz Korpusu.
4. Członkowie Korpusu posiadają rangi zgodnie z systemem NATO, które określają ilość przebytych szkoleń i przygotowania zgodnego z celami Korpusu, ze względu na swoją rangę dzielą się na:
1. Korpus Specjalistów,
2. Korpus Podoficerów,
3. Korpus Chorążych,
4. Korpus Młodszych Oficerów,
5. Korpus Oficerów,
6. Korpus Starszych Oficerów,
7. Korpus Generałów.
5. Ranga jest niezależna od rodzaju członkostwa z ust. 1, przy czym rangi mogą posiadać jedynie członkowie, będący osobami fizycznymi.
6. Członków Korpusu przyjmuje Komenda Korpusu na podstawie pisemnej deklaracji, z wyjątkiem Członków Honorowych których przyjęcie następuje w drodze Uchwały.

§ 6
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel RP, który:
1. ukończył 16 lat,
2. zapoznał się i zaakceptował Statut,
3. podpisał deklarację członkostwa,
4. posiada broń palną lub posiadł w okresie do 6 miesięcy od wstąpienia do Korpusu,
5. przeszedł odpowiednie szkolenie na Specjalistę Korpusu.
2. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania Formacji Korpusu.
3. Członkowie honorowi i wspierający nie posiadają czynnego oraz biernego prawa wyborczego ani głosu stanowiącego na walnym zebraniu członków Korpusu. Członkostwo honorowe nie wyklucza praw wynikłych z tytułu posiadania innego rodzaju członkostwa.
4. Członkowie zwyczajni Korpusu obowiązani są;
1. przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Korpusu,
2. dbać o jego dobre imię.
3. popierać i czynnie realizować cele Korpusu,
4. przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu,
5. regularnie opłacać składki członkowskie i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Komenda Korpusu,
6. brać czynny udział w zebraniach Korpusu,
7. honorowo zachowywać się wobec innych członków Korpusu.
5. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Korpusu a w szczególności:
1. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo głosu stanowiącego,
2. może składać wnioski we wszystkich sprawach Korpusu do jego organów,
3. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Korpusu w swojej działalności,
4. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Korpus.
6. Skreślenie z listy członków Korpusu następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną Komendzie Korpusu,
2. wykluczenie przez Sąd Korpusu za:
1. działalność sprzeczną ze statutem Korpusu,
2. publiczne znieważenie Korpusu,
3. trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
4. nie uregulowanie składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
5. niehonorowe zachowanie na wniosek Strażnika Honoru Korpusu,
3. śmierć członka.

§ 7 [Władze Korpusu]
Władzami Korpusu są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd, zwany dalej również Komendą Korpusu;
3. Komisja Rewizyjna;
4. Strażnik Honoru Korpusu;
5. Sąd Korpusu.

§ 8 [Walne Delegatów]
1. Jeżeli liczba członków Korpusu przekracza 100 osób, Walne Zebranie Członków zastępuje Walne Zebranie Delegatów.
2. Delegaci wybierani są na 4-letnią kadencję w Formacjach Korpusu według klucza: jeden delegat na każdą rozpoczynającą się grupę dziesięciu członków danej formacji korpusu. Delegaci mogą być odwołani. Dowódca formacji korpusu niezwłocznie przekazuje Komendzie Korpusu informacje o wybranych jak i odwołanych delegatach.
3. Ilekroć w Statucie mowa jest o Walnym Zebraniu Członków, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Delegatów w sytuacji, o której mowa w ust.1. 4. Delegaci nie są związani instrukcjami swojej Formacji.

§ 9 [Podstawy władz Korpusu]
1. Wybór władz Korpusu, o ile Statut nie stanowi inaczej, odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Wybór członków władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Członkowie wybrani do władz Korpusu mogą pełnić funkcję przez nieograniczoną liczbę kadencji.
4. Uchwały władz Korpusu, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.
5. Na wniosek osoby uprawnionej do głosowania, można podjąć uchwałę o wyłączeniu jawności głosowania.

§ 10 [Walne Zebranie Członków]
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Korpusu.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie zmian Statutu z zastrzeżeniem wymaganych zgód, o których mowa w §13 ust.2 i §14 ust.2;
2. uchwalanie głównych kierunków działania Korpusu;
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komendy Korpusu i Komisji Rewizyjnej;
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Korpusu wymaganych prawem a sporządzanych przez Komendę Korpusu;
5. wysłuchanie i opiniowanie sprawozdań Strażnika Honoru Korpusu i Sądu Korpusu;
6. powoływanie i odwoływanie członków Komendy Korpusu;
7. powoływanie i odwoływanie Komendanta Korpusu;
8. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
9. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej;
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Komendy Korpusu;
11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Korpusu i przeznaczeniu jego majątku;
4. Walne Zebranie Członków zwołuje się przez zawiadomienie uprawnionych do uczestnictwa, które powinno być dokonane co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie:
1. Zawiadomienie powinno zawierać oznaczenie daty, godziny i miejsca Walnego Zebrania Członków oraz porządek obrad.
2. Zawiadomienia dokonuje się za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczenie informacji na oficjalnej stronie internetowej Korpusu.
3. Powinno obejmować złożone wnioski do porządku obrad. Zwołujący walne powinien umożliwić w dowolnie wybrany przez siebie sposób złożenie wniosków do porządku obrad przez członków Korpusu w rozsądnym terminie przed wysłaniem zawiadomienia.
5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Komendę Korpusu co najmniej raz w roku najpóźniej w dacie umożliwiającej zatwierdzenie rocznych sprawozdań Korpusu w terminach wymaganych prawem, o ile już nie zostały już zatwierdzone. W przypadku gdy Komenda Korpusu nie zwołuje Zwyczajnego Walnego, Walne może zwołać samodzielnie Komendant lub Komisja Rewizyjna.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Komenda Korpusu:
1. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
2. na żądanie Strażnika Honoru Korpusu;
3. na żądanie Sądu Korpusu;
4. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby Dowódców Formacji Korpusu;
5. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków stowarzyszenia lub 1/3 ogólnej liczby delegatów.
7. Komenda Korpusu jest obowiązana zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub pisemnego wniosku. W przypadku gdy Komenda Korpusu nie zwołuje walnego zgodnie z wnioskiem lub żądaniem, Walne może zwołać samodzielnie Komendant lub podmiot, który zwrócił się odpowiednio z żądaniem lub wnioskiem.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.
10. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad., o ile uzna za konieczne jego uchwalenie.
11. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium wybrane przez Walne Zebranie Członków, w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, dwaj sekretarze. Walne może ograniczyć skład Prezydium do przewodniczącego i jednego sekretarza, jeśli uzna to za adekwatne.
12. Członek ustępujących władz Korpusu nie może być wyznaczonym do liczenia głosów w głosowaniach ani wejść w skład Prezydium walnego, na którym będą przeprowadzone wybory lub rozpatrywane będą sprawozdania Korpusu lub jego władz.
13. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zgodnie z §9 przy czym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
14. Jeżeli niepodjęte z braku kworum uchwały były przewidziane porządkiem obrad, to na kolejnym Walnym Zebraniu Członków mogą zostać podjęte bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania, o ile zostaną znów przewidziane w porządku obrad wysłanym w zawiadomieniu.
15. Komenda Korpusu jest uprawniona do zwołania Walnego Zebrania Członków, na którym nie będzie obowiązywał wymóg kworum, które odbędzie się w tym samym dniu co Walne Zebranie Członków, które nie podjęło uchwał z powodu braku kworum. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

§ 11
1. Komenda Korpusu jest zarządem Korpusu Paramilitarnego IC w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Komenda Korpusu za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków i Korpusem.
3. W skład Komendy Korpusu wchodzą:
1. Komendant Korpusu,
2. Zastępca Komendanta Korpusu,
3. Szef Sztabu Korpusu,
4. pozostali członkowie Komendy Korpusu, w liczbie do 15 członków.
4. Komendanta Korpusu oraz pozostałych członków Komendy Korpusu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków w następujący sposób (jeśli jest personalnie taka możliwość):
1. wybór Komendanta Korpusu z grona Korpusu Generałów a jeśli nie ma takiej możliwości to z Korpusu Starszych Oficerów;
2. wybór co najmniej po jednym członku z każdego Korpusu Członków;
3. wybór pozostałych członków Komendy Korpusu.
5. Komendant Korpusu z grona Komendy Korpusu wskazuje Zastępcę Komendanta Korpusu.
6. Kadencja Komendy Korpusu i Komendanta jest kadencją łączną i wynosi 4 lata
7. Do reprezentowania Korpusu Paramilitarnego IC na zewnątrz uprawnionych jest co najmniej 3 członków Komendy Korpusu, działających łącznie albo Komendant Korpusu samodzielnie z zastrzeżeniem oświadczeń woli w sprawach majątkowych powyżej wartości 15000 zł lub udzielenia pełnomocnictw do takich spraw, w czym Komendant Korpusu reprezentuje Korpus z co najmniej jednym, innym członkiem Komendy Korpusu. Do reprezentacji biernej uprawniony jest każdy członek Komendy Korpusu.
8. Do kompetencji Komendy Korpusu należy kierowanie całokształtem działalności Korpusu Paramilitarnego IC, w tym:
1. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych niniejszym statutem do właściwości innych władz Korpusu;
4. określanie szczegółowych kierunków działania Korpusu;
5. uchwalanie okresowych programów pracy Korpusu oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności formacji terenowych;
6. uchwalanie budżetu Korpusu;
7. powoływanie i rozwiązywanie formacji terenowych i określanie zasięgu ich działania oraz siedziby;
8. koordynowanie działalności formacji terenowych;
9. zawieszanie w czynnościach komend formacji terenowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Korpusu;
10. określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich;
11. zawieszanie uchwał władz formacji terenowych w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych;
12. wykonywanie postanowień Sądu Korpusu;
13. zarządzenie majątkiem Korpusu;
14. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Korpusu;
15. uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu,
16. podejmowanie uchwał o przynależności Korpusu do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Korpusu do tych organizacji i na imprezy zagraniczne;
17. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji;
18. organizowanie i prowadzenie statutowej działalności odpłatnej;
19. występowanie z wnioskami do Sądu Korpusu o wykluczenie członka zwyczajnego;
20. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności, jak i sporządzanie sprawozdań Korpusu wymaganych prawem, w tym sprawozdania finansowego, które podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i członkowie Komendy zgodnie z prawem;
21. wykonywanie czynności wynikających z regulaminów wewnętrznych Korpusu;
22. realizowanie innych kompetencji, do których zobowiązana została szczegółowymi przepisami Statutu;
23. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zawieszeniu i zakończeniu działalności gospodarczej i przystąpieniu;
24. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do nowych lub istniejących spółek posiadających osobowość prawną, oraz wystąpieniu i sprzedaży udziałów spółki.
9. Posiedzenia Komendy Korpusu odbywają się w miarę potrzeb, jednak w odstępach nie większych niż sześć miesięcy.
10. Posiedzenia Komendy Korpusu zwołuje Komendant Korpusu z własnej inicjatywy lub:
1. na wniosek co najmniej trzech członków Komendy Korpusu;
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3. na żądanie Strażnika Honoru Korpusu;
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, podając termin i miejsce posiedzenia. W braku zwołania przez Komendanta, Komendę może zwołać zastępca lub podmiot, który odpowiednio wnioskował lub żądał zwołania.
11. W posiedzeniach Komendy Korpusu mogą brać udział również członkowie Komisji Rewizyjnej, Strażnik Honoru Korpusu, Sędzia Sądu Korpusu oraz zgłoszeni przedstawiciele organów doradczych, o których mowa w ust. 24, jak i zaproszeni goście. Posiedzeniami kieruje Komendant, a w jego braku zastępca albo członek Komendy wybrany przez zebranych.
12. Na swym pierwszym posiedzeniu Komenda Korpusu wyłania ze swego grona Sztab Korpusu.
13. W skład Sztabu Korpusu wchodzą Komendant Korpusu i Zastępca Komendanta Korpusu oraz do trzech członków Komendy Korpusu, wybranych w głosowaniu tajnym.
14. Komendant Korpusu przewodniczy posiedzeniom Sztabu Korpusu. Ust. 11 zd. ostatnie stosuje się odpowiednio.
15. Dokonując wyboru członków Sztabu Korpusu, Komenda Korpusu wskazuje spośród nich Szefa Sztabu.
16. Do obowiązków Sztabu Korpusu należy kierowanie bieżącymi sprawami Korpusu pomiędzy posiedzeniami Komendy Korpusu, w szczególności:
1. codzienną gospodarką majątkiem Korpusu oraz działaniami;
2. wykonywanie uchwał Komendy Korpusu;
3. przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Korpusu;
4. bieżący nadzór nad działalnością terenowych formacji organizacyjnych Korpusu;
5. przedstawianie Komendzie Korpusu projektów uchwał złożonych przez przedstawicieli formacji terenowych i członków oraz innych wniosków przewidzianych regulaminem.
17. Posiedzenia Sztabu Korpusu zwołuje Komendant Korpusu. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Posiedzenia mogą odbywać się za pośrednictwem technicznych środków łączności, zapewniających komunikację w czasie rzeczywistym i identyfikowalność osób uczestniczących. Do podejmowania decyzji przez Sztab Korpusu stosuje się odpowiednio postanowienia o podejmowaniu uchwał przez Komendę Korpusu. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Sztabu Korpusu określa regulamin uchwalony przez Komendę Korpusu.
18. Sztab Korpusu składa Komendzie Korpusu sprawozdania ze swej działalności w okresie między posiedzeniami Komendy Korpusu.
19. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Komendanta Korpusu, jego obowiązki wykonuje Zastępca.
20. Mandat członka Komendy Korpusu wygasa wskutek śmierci, ustąpienia, utraty członkostwa lub odwołania ze składu Komendy Korpusu.
21. W przypadku wygaśnięcia mandatu Komendanta Korpusu, bądź jeżeli skład Komendy Korpusu zmniejszy się względem ustalonego przy wyborze na Komendy danej kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
22. W razie potrzeby doraźnego rozwiązania problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych Komenda Korpusu może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe i inspektoraty określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.
23. Komenda Korpusu może powoływać organy doradcze Korpusu. Organem doradczym może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Organ doradczy ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w zebraniach odpowiednich władz Korpusu, do pracy których został powołany. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.

§ 12
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Korpusu powołanym do sprawowania kontroli nad całokształtem jego działalności.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani i odwoływani są przez Walne Zebranie Członków.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i wynosi 4 lata.
5. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru, ze swojego grona, przewodniczącego oraz sekretarza.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Korpusu, z wyjątkiem Sądu Korpusu;
2. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Komendę Korpusu, w terminie, sytuacji lub trybie ustalonym w statucie;
3. prawo żądania zwołania posiedzenia Komendy Korpusu jak i Walnego Zebrania Członków, a w sytuacjach przewidzianych Statutem zwołania tych posiedzeń;
4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Komendzie Korpusu.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Korpusu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
8. Szczegółowe zasady wewnętrznego funkcjonowania i organizacji pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Korpusu.
10. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek śmierci, ustąpienia, utraty członkostwa albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
11. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, a Komisja do tego czasu powinna ograniczyć swoje działania do uznanych za niezbędne dla ochrony interesów Korpusu.

§ 13
1. Strażnik Honoru Korpusu jest władzą, która stoi na straży zachowywania zasad honorowych przez Członków Korpusu, oraz dba o dobre imię Korpusu.
2. Zmiana tego paragrafu (§ 13) Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga zgody Strażnika Honoru Korpusu. Nieobecność na walnym zebraniu Strażnika Honoru Korpusu lub brak zgody wydanej na piśmie uniemożliwia zmianę artykułu.
3. Strażnik Honoru Korpusu podejmuje decyzje w formie Rozkazu Strażnika Honoru Korpusu.
4. Strażnik Honoru Korpusu powoływany jest na pierwszym Walnym Zebraniu Członków. Strażnik Honoru Korpusu wyznacza swojego następcę w Rozkazie Strażnika Honoru Korpusu. Strażnik Honoru pełni funkcję przez czas nieokreślony. W przypadku braku następcy, nowego Strażnika Honoru Korpusu wyznacza Sędzia Sądu Korpusu.
5. Strażnik Honoru Korpusu może kandydować i być wybieranym do innych organów Korpusu.
6. Strażnik Honoru Korpusu:
1. realizuje statutowe obowiązki i prawa;
2. definiuje Rangi Korpusu i wprowadza regulamin nadawania Rang;
3. awansuje i degraduje Członków Korpusu zgodnie z Regulaminem;
4. wprowadza i egzekwuje zasady honoru Korpusu, przy czym wymagają one wcześniejszego zaopiniowania Komisji Rewizyjnej i Komendanta, w przypadku opinii ujemnej wymagają dla ważności uchwały zatwierdzającej Walnego Zebrania Członków. Powyższe stosuje się odpowiednio do zmian w zasadach honoru Korpusu;
5. potwierdza przebyte szkolenia w ramach Korpusu i poza nim;
6. wprowadza i egzekwuje przysięgi i przyrzeczenia honorowe;
7. wnosi do Sądu Korpusu o usunięcie Członka Korpusu lub rozwiązanie Formacji Korpusu za łamanie zasad honorowych;
8. może powołać biuro do realizacji powierzonych zadań po konsultacji możliwości jego zapewnienia z Komendą Korpusu.

§ 14
1. Sąd Korpusu jest władzą Korpusu powołaną do:
1. rozstrzyganie sporów interpersonalnych, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów;
2. rozpatrywania spraw wniesionych przez Komendę Korpusu lub Komisję Rewizyjną, w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach Korpusu;
3. orzekania w sprawach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Korpusu;
4. orzekania w sprawach honorowych;
5. orzekanie w sprawach naruszeń przez członków Korpusu postanowień statutu lub przepisów wewnętrznych Korpusu.
2. Zmiana tego artykułu (§ 14) Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga dodatkowo zgody Sędziego Sądu Korpusu. Nieobecność Sędziego Sądu Korpusu na Walnym Zebraniu Członków lub brak zgody wydanej na piśmie uniemożliwia zmianę artykułu.
3. Sędzia Sądu Korpusu powoływany jest na pierwszym Walnym Zebraniu Członków. Sędzia Sądu Korpusu wyznacza swojego następcę w Decyzji Sądu Korpusu. Sędzia Sądu Korpusu pełni swoją funkcję przez czas nieokreślony. W przypadku braku następcy nowego Sędziego Sądu Korpusu wyznacza Strażnik Honoru Korpusu. W przypadku braku tego ostatniego, Sędziego Korpusu wybiera znów Walne Zebranie Członków.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania i organizacji pracy Sądu Korpusu określa Decyzja Sądu Korpusu. Sąd Korpusu może powołać biuro do realizacji powierzonych zadań po konsultacji możliwości jego zapewnienia z Komendą Korpusu.
5. Sąd Korpusu składa się z jednego Sędziego Sądu Korpusu, który na czas rozstrzygania konkretnych sporów powołuje dodatkowo od 2 do 4 Członków zwyczajnych Korpusu. Wybierane przez Sędziego osoby nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Korpusu.
6. Postępowanie przed Sądem Korpusu jest jednoinstancyjne.
7. Postępowanie przed Sądem Korpusu toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony. Strona wywodząca skutki ponosi ciężar dowodu.
8. Od orzeczeń Sądu Korpusu nie ma odwołania.
9. Sąd Korpusu może wymierzać następujące kary:
1. upomnienia;
2. nagany;
3. degradacji rangi lub korpusu, o których mowa w §5 ust. 4;
4. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 24 miesięcy;
5. wykluczenia z Korpusu,
6. rozwiązania Formację Korpusu, przekazując niezwłocznie informację do dalszego procedowania Komendzie Korpusu.
10. Członek Korpusu nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Korpusu.

§ 15
1. Majątek Korpusu stanowią fundusze oraz prawa i składniki majątkowe.
2. Źródłami powstania majątku Korpusu są:
1. opłaty wpisowe i składki członkowskie;
2. dochody z praw autorskich, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Korpusu, dywidendy, jak i odsetki od środków pieniężnych na lokatach lub z innych instrumentów finansowych;
3. dotacje, subwencje krajowe i zagraniczne;
4. darowizny, zapisy i spadki;
5. wpływy z odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego;
6. dochody z ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych lub loterii fantowych.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Korpusu. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
4. Składki członkowskie powinny być opłacone do końca pierwszego miesiąca danego roku.
5. Sposób zbierania składek członkowskich oraz zasady podziału środków pochodzących ze składek określa regulamin zatwierdzony przez Komendę Korpusu.
6. Korpus prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z prawem i wymogami Statutu.
7. Władzom Korpusu zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Korpusu w stosunku do jego członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywania majątku Korpusu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby być bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywania majątku Korpusu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Korpusu;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Korpusu, członkowie jego organów, pracownicy lub od ich osób bliskich.

§ 16
1. Strukturę organizacyjną Korpusu tworzy Komenda Korpusu oraz Formacje Korpusu Paramilitarnego IC, w statucie zwane też Formacjami Korpusu.
2. Formacje Korpusu mogą być powoływane również poza terytorium Polski pełniąc rolę przedstawicielstw Korpusu w danym kraju.
3. Formacje Korpusu nie posiadają osobowości prawnej.
4. Nazwa Formacji Korpusu jest sformułowana następująco:
1. Formacja Korpusu Paramilitarnego IC {nazwa};
2. a skrótowo FKP {nazwa}.
5. Formacją Korpusu kieruje komenda formacji powoływana uchwałą Komendy Korpusu z członków zwyczajnych Korpusu i osób wchodzących w skład Formacji Korpusu. Na czele komendy formacji stoi Dowódca Formacji Korpusu Paramilitarnego IC.
6. Formacje Korpusu powołuje uchwałą Komenda Korpusu, w celu sprawnej realizacji zadań Korpusu wynikających ze statutu.
7. Powołanie Formacji Korpusu wymaga wniosku co najmniej 3 osób deklarujących przystąpienie do Korpusu lub będących już jego członkami zwyczajnymi, które mają być objęte zasięgiem terytorialnym wnioskowanej formacji.
8. Uchwała o powołaniu Formacji Korpusu wskazuje osoby wchodzące w skład komendy formacji, określa zasięg terytorialny formacji, jej siedzibę jak również podległość organizacyjną do formacji wyższego szczebla.
9. W zakresie szczegółowym zasady i tryb działania formacji określa Regulamin Organizacyjny Formacji uchwalony przez Komendę Korpusu.
10. Rozwiązanie Formacji Korpusu następuje na podstawie uchwały Sądu Korpusu w sytuacji przewidzianej §14 ust. 9 lub Komendy Korpusu w przypadku:
1. zaprzestania faktycznej działalności przez formację lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla powołania przez okres dłuższy niż jeden rok;
2. złożenia przez formację wniosku o jej rozwiązanie.

§ 17
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Korpusu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Korpusu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Korpusu, Walne Zebranie Członków określa przeznaczenia majątku Korpusu.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Korpusu nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 18
1. Członkowie Komendy Korpusu, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej, oraz Strażnik Honoru Korpusu i Sędzia Sądu Korpusu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, a członkowie Sztabu Korpusu również wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Komenda Korpusu podejmuje decyzję o zatrudnieniu i wynagrodzeniu członków Sztabu Korpusu, jak i ustalanie ich wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji i ewentualnej dodatkowej dla pełnienia funkcji formie umowy.
3. Sztab Korpusu podejmuje decyzję o ustalaniu wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania Biura Sztabu Korpusu to jest etatowych pracowników i podwykonawców. Decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu personelu Biura podejmuje Komendant Korpusu.

Dodaj komentarz