71 złotych za Szlachecki Tytuł Barona w Polsce legalnie nadaje Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze.

Oświadczenia o rozpoczęciu działalności międzynarodowej Monarchii.
23 kwietnia, 2018
Rozmowa z Księdzem Infułatem Czesławem Walą, o Centrum Głuchoniemych, o Monarchii, sprostowanie nieprawdziwego artykułu.
21 maja, 2018

Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze to państwo erygowane na prawie kościelnym, jak również świecki podmiot prawa międzynarodowego „in statu nascendi” – bezterytorialny o specjalnym charakterze. Jego utworzenie jest potwierdzone Dekretami przez wysokich duchownych katolickich, a na czele Monarchii stoi Suweren i Źródło Honoru, który ma prawo nadawania godności i tytułów szlacheckich – to wszystko w Polsce.

Geneza powstania.

23.04.2016 w Baranowie Sandomierskim, w kaplicy królów, poprzez posługę Seniora Księdza Biskupa Kościoła Katolickiego została powołana Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze. Przez dwa lata przygotowywano fundamenty Monarchii, aby 23.04.2018 i 24.04.2018 przekazać placówkom dyplomatycznym, Kancelarii Prezydenta RP i Premiera RP oświadczenie o rozpoczęciu działalności międzynarodowej Monarchii.

Głównym celem Monarchii jest pomoc charytatywna, szczególnie potrzebującym chrześcijanom na świecie, oraz budowa Unii Międzymorza, którą Monarchia będzie w przyszłości koordynować i kierować.

Nowa Elita dla Międzymorza.

Monarchia w kategoriach świeckich chce być pełnoprawnym podmiotem prawa międzynarodowego (na podobnych zasadach jak zakon Maltański), dzięki czemu będzie mogła wchodzić w relacje dyplomatyczne z krajami położonymi w pasie Europy środkowej. Podmiotem organizującym Unię jest bardzo mały, ale niezależny i suwerenny byt państwowy, którego głównym celem jest zbudowanie nowej elity, która będzie budować, koordynować i kierować przyszłą Unią Międzymorza. Zbudowanie Unii wymaga wielu pokoleń i wykształcenia się stabilnie działającej formy politycznej. Do osiągnięcia tego celu Monarchia stanowi najlepsze rozwiązanie, gdyż jako nowy byt nie uzurpuje sobie żadnych praw, jedynie podkreśla, że Unię trzeba zbudować przy pomocy dyplomacji i społecznych działań na gruncie chrześcijańskim.

Już dziś można zostać Baronem Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze

Budowa Unii następuje już dziś, niestety zostanie Baronem nie jest tak proste, jak kupienie drobiazgu za 71 zł. Kwota 71 zł to minimalna darowizna, jaką należy wpłacić rejestrując się w serwisie internetowym Monarchii http://www.freeman.gov.ist/, dzięki czemu uzyskuje się status Rezydenta Monarchii. Kolejnym krokiem na drodze do uzyskania tytułu jest przejście szeregu szkoleń z dyplomacji, prawa międzynarodowego, savoir vivre, obrony militarnej i osobistej, poznanie historii i zwyczajów narodów Międzymorza. Jednocześnie należy prowadzić działalność charytatywną i zasłużyć się Monarchii, co prowadzi do możliwości otrzymania Aktu Reprezentacji Monarchii. Akt należy wykupić za wskazaną kwotę w INTer – walucie Monarchii. Tak przygotowana osoba jest Reprezentantem Monarchii na terytorium wielkości powiatu/gminy, gdzie pełni również funkcje konsularne, reprezentując i organizując Unię Międzymorza w swojej baronii.

Oznaką godności szlacheckiej lub honorowej jest posiadanie herbu. Rodzinne logo, jak w dzisiejszych czasach można opisać herb, wyróżnia daną rodzinę, pokazując jakie funkcje pełni lub jak zasłużyła się dla Monarchii. Osobą dbającą o nadawanie herbu zgodnie z zasadami heraldyki jest Wielki Herold (ang. King of Arms) Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze, który ostatecznie decyduje o nadaniu herbu. Monarchia posiada własny system stopni militarnych, stopni naukowych i szereg innych dostosowanych do dzisiejszych potrzeb budowanej Unii.

Oświadczenie o rozpoczęciu działalności o znaczeniu międzynarodowoprawnym przez Monarchię Chrześcijańskie Międzymorze:

Dodaj komentarz